Najaarsweg 0ong Enschede

Bekijk alle media
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Plan een bezichtiging

Kenmerken

Perceelopp. 1200 m2

Hoofdbestemming bedrijfsruimte

Bedrijfshal opp. 165 m2

Bouwjaar 2023
Ligging bedrijventerrein

Omschrijving

Op het Euregio Bedrijvenpark in Enschede ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun huisvesting. Op dit bedrijventerrein waar Noaberschap nog echt gepraktiseerd wordt realiseert Dinc Bouwservice een bedrijfsverzamelgebouw met 4 bedrijfsunits met oppervlaktes van 165m2 (exclusief eventuele verdiepingsvloer met vaste trap tegen meerprijs). Deze units worden te koop aangeboden.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met de volgende kenmerken: Lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt).
De units hebben een stramienmaat van 11,65 meter en hebben een vrije hoogte van ca. 7,00 meter, voorzien van een eigen entree, met elektrische bedienbare overheaddeur, aansluiting voor de nutsvoorzieningen en een betonvloer.

Het bedrijfsverzamelgebouw wordt gebouwd op een perceel van 1.200m2 aan de Najaarsweg gelegen naast een reeds bestaand bedrijfspand van Wildkamp Enschede. Kopers zijn verplicht lid te worden van de ondernemersvereniging Euregio Bedrijvenpark. Op het Euregio Bedrijvenpark geldt een verplicht parkmanagement waarbij ondernemers in samenwerking met de gemeente Enschede ernaar streven de kwaliteit en het onderhouds- en voorzieningenniveau van dit industrieterrein op een gestructureerde manier op een zo hoog mogelijk peil wordt gebracht en gehouden. Kopers zijn dan ook verplicht aan het basispakket, zoals dat door een daartoe in het leven geroepen stichting, wordt vastgesteld en door de parkmanagementorganisatie wordt aangebonden, mee te werken.

UNIT NUMMERS - OPPERVLAKTE - KOOPPRIJS
Unit 1: 165 m² - 7 parkeerplaatsen - € 259.000,- (VERKOCHT)
Unit 2: 165 m2 – 2 parkeerplaatsen - € 229.000,- (VERKOCHT)
Unit 3: 165 m2 – 2 parkeerplaatsen - € 229.000,- (VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD)
Unit 4: 165m² - 2 parkeerplaatsen - € 239.000,- (VERKOCHT)

Koperinformatie
De koop/ aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld. De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnen zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

Gemeenschappelijk eigendom
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel gemeenschappelijk eigendom geheten, wordt bij iedere koopakte een splitsingsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m² grondoppervlak verantwoordelijk is.

Bouwaanvraag
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.

Vereniging van Eigenaars (VVE)
Door de koop van een unit wordt u automatisch lid van de VVE. De VVE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de verzekering van de opstal en aansprakelijkheid.

Hoewel deze informatie met grote zorg is samengesteld aanvaardt de aanbieder ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven. Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Koop-/ aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl de ontwikkelaar door medeondertekening zich verplicht tot de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventuele meer- en minderwerk wordt verrekend in de betalingstermijnen zoals overeengekomen in de aannemingsovereenkomst en dient voor oplevering op de bouwrekening van de aannemer overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en Betaling
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grond component alsmede de bijkomende kosten en reeds vervallen betalingstermijnen zoals overeengekomen in de aannemingsovereenkomst zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden aan de ontwikkelaar. De betalingstermijnen voor het restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald en aan de aannemer conform het betalingsschema worden voldaan. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen (inclusief de
meer- en minderwerk opties inclusief de nutsvoorzieningen). Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden binnen drie weken m.u.v. besteltermijnen opgelost. Op de dag van oplevering moet er voor het totale bedrijfsgebouw een opstalverzekering zijn afgesloten naar herbouwaarde. Hiervoor worden uw personalia en bedrijfsactiviteit kenbaar gemaakt aan de VVE. Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.